Godło Polski

tel.  32 476-13-89

tel.  32 476-36-09

ikonka długopis

Stowarzyszenie TĘCZA"Mój przyjaciel pies-przewodnik, ratownik, terapeuta"

→ dodano: piątek, 19 maja 2017⋅⋅⋅Agnieszka Szymanek

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Ich Rodziców „Tęcza” rozpoczęło realizację Projektu „Wolontariat pracowniczy w Siemensie 2017” pod hasłem: „Mój przyjaciel pies-przewodnik, ratownik, terapeuta".

19 maja 2017 roku w siedzibie Stowarzyszenia (Zespół Szkół nr 9  im. dr. M.Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju) odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu zaplanowanych w ramach w/w...

Wystawa w „Gwarku”

→ dodano: środa, 22 marca 2017⋅⋅⋅Agnieszka Szymanek

Wystawa w „Gwarku”

Od połowy marca 2017 roku w Galerii Handlowej „Gwarek” w Jastrzębiu-Zdroju  
(I piętro) oglądać można prace plastyczne uczestników  Pleneru „Człowiek, Środowisko, Integracja”, którego organizatorem było Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Ich Rodziców „Tęcza”. Wystawę przygotowała Galeria Historii Miasta wraz ze Stowarzyszeniem.

„Moja, Twoja, Nasza choinka…”

→ dodano: poniedziałek, 5 grudnia 2016⋅⋅⋅Agnieszka Szymanek

„Moja, Twoja, Nasza choinka…”

Stowarzyszenie „Tęcza” oraz  Zespół Szkół Nr 9 uczestniczyli w imprezie skierowanej do mieszkańców naszego miasta, która miała miejsce w Domu Zdrojowym dn.5.12.2016 r. Na to przedświąteczne spotkanie członkowie Stowarzyszenia i uczniowie szkoły upiekli ciasteczka, którymi poczęstowali wszystkich przybyłych na uroczystość.

Od godz.10.00 odbywały się warsztaty, podczas których można było wykonać ozdobę choinkową...

Wystawa w Urzędzie Miasta

→ dodano: czwartek, 10 listopada 2016⋅⋅⋅Agnieszka Szymanek

Wystawa w Urzędzie Miasta

W Urzę­dzie Mia­sta Ja­strzę­bie –Zdrój za­pre­zen­to­wa­ne zo­sta­ły pra­ce wy­ko­na­ne przez
uczest­ni­ków  XVIII Ple­­ne­­ru „Człowiek, Integracja, Środowisko”, któ­­re­­go or­ga­­ni­­za­­to­­rem by­­ło
Sto­­wa­rzy­­sze­­nie na Rzecz Dzie­­ci Nie­­pe­ł­no­­spra­w­nych i Ich Ro­­dzi­­ców „Tę­­cza” oraz Ze­­­spół
Sz­kół nr 9 im. dr. M. Wi­­t­cza­­­ka w Ja­­­strzę­­­biu­­­-Zdro­­­ju.

Środki na realizację przedsięwzięcia po­zy­ska­no w ra­mach pro­jek­tu z Wy­dzia­łu Och­ro­ny
Śro­do­wi­ska...

Wystawa w „Masnówce”

→ dodano: poniedziałek, 3 października 2016⋅⋅⋅Agnieszka Szymanek

Wystawa w „Masnówce”

29 września 2016 roku w MBP „Masnówka” odbył się wernisaż prac wykonanych przez uczestników integracyjnego Pleneru „Człowiek, Środowisko, Integracja”, który miał miejsce 22.września 2016r. w Parku Zdrojowym. W Kawiarence DaVinci zaprezentowano fotoreportaż z przebiegu pleneru i warsztatów ekologicznych.. Organizatorem tego przedsięwzięcia było Stowarzyszenie na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Ich Rodziców...

VIII Integracyjny Plener pod hasłem: „Człowiek, Środowisko, Integracja”

→ dodano: niedziela, 25 września 2016⋅⋅⋅Agnieszka Szymanek

VIII Integracyjny Plener pod hasłem: „Człowiek, Środowisko, Integracja”

22 września 2016 roku o godz. 10.00 Park Zdrojowy zapełnił się uczestnikami Pleneru. Przybyły dzieci i młodzież z wielu placówek naszego miasta oraz z zaprzyjaźnionych szkół specjalnych z Żor, Cieszyna i Pszczyny. Jastrzębie reprezentowała Szkoła Podstawowa Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 1, Zespół Szkół Nr 10 Specjalnych,  Warsztaty Terapii Zajęciowej,...

Projekt „Na Everest tropem przygody” zakończony…

→ dodano: niedziela, 11 września 2016⋅⋅⋅Agnieszka Szymanek

Projekt „Na Everest tropem przygody” zakończony…

We wrześniu 2016 roku zakończyliśmy realizację Projektu „Wolontariat pracowniczy w Siemensie 2016”, którego tytuł brzmiał : „ Na Everest tropem przygody”.

W siedzibie Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Tęcza” (Zespół Szkół nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju) po­wsta­ła wy­sta­wa prac dzie­ci wy­ko­na­nych róż­ny­mi tech­ni­ka­mi pla­stycz­ny­mi przez okres tr­wa­nia pro­jek­tu oraz fo­to­re­por­taż z re­ali­zo­wa­nych...

„Tęcza” na tropie przygody…

→ dodano: niedziela, 5 czerwca 2016⋅⋅⋅Agnieszka Szymanek

„Tęcza” na tropie przygody…

4 czerwca 2016 roku członkowie Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Tęcza”  z Jastrzębie-Zdroju wraz z wolontariuszami rozpoczęli realizację wspólnego Projektu „Wolontariat pracowniczy w Siemensie 2016”.  

Temat tegorocznego Projektu brzmi: „Na Everest tropem przygody…”

W związku z realizacją celów Projektu, którymi są, min. zaproponowanie dzieciom niepełnosprawnym i ich Rodzicom ciekawych...Kalendarz


Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4
Szkoła Przysposabiająca do Pracy
Szkoła Podstawowa
Statut Szkoły
Gazetka Fakty Szkolne
Podręczniki Szkolne
Programy Szkolne
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Organ prowadzący
Kuratorium Oświaty w Katowicach
Poradnia Psyhologiczno-Pedagogiczna
Biuletyn Informacji Publicznej

Odwiedzin: 969 773

Online: 1